Logo
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Miasta Kielce
 • Powiat Kielce
 • PTTK KIELCE
z

Pożyczka na Rozwój Turystyki

2024.03.12
Rozmiar tekstu:A-A+

Pożyczkę mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, prowadzące działalność w branży turystycznej i pokrewnej (wszelkiego rodzaju usługi, z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów), realizujące Inwestycję Końcową na terenie województwa świętokrzyskiego i województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i 9-ciu powiatów ją otaczających.

Warunki udzielania pożyczki

 • kwota jednostkowej pożyczki: do 1 000 000,00 zł (jeden Przedsiębiorca może skorzystać  max. z dwóch pożyczek po 1 000 000,00 zł)
 • oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania: 2,00%,
 •  preferencyjne oprocentowanie dla przedsiębiorstw typu start-up (działających nie dłużej niż 3 lata) oraz realizujących Inwestycję Końcową komplementarną do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW: 1,00%,
 •  okres spłaty: do 7 lat od momentu jej uruchomienia,
 • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki,
 • brak prowizji od udzielenia pożyczki i wcześniejszej spłaty
 • brak wkładu własnego.

Podmioty ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę 

Pożyczkę na Rozwój Turystyki może otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo nie będące w trudne sytuacji (w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR) i nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym, posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzące działalność w branży turystycznej i pokrewnej (wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.), w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD:

55. Zakwaterowanie
56. Działalność usługowa związana z wyżywieniem
50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
51.1 Transport lotniczy pasażerski
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
79 Działalność związana z turystyką
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 
68 Obsługa rynku nieruchomości
52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
86 Opieka zdrowotna
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
47 Handel detaliczny (handel detaliczny artykułami żywnościowymi, paliwami, wyrobami alkoholowymi, tytoniem oraz odzieżą i obuwiem)
77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
10.52 Produkcja lodów;
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
32 Pozostała produkcja wyrobów;
74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Realizujące Inwestycję Końcową na terenie województwa świętokrzyskiego i Polski Wschodniej (województwa lubelskiego, mazowieckiego (bez Warszawy) podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego). 

Typy Inwestycji Końcowych
Pożyczka jest przeznaczona na inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Wyłącznie na te elementy Inwestycji Końcowej, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji pożyczkowej przez SFR Sp. z o.o.
Obszary których dotyczy Inwestycja Końcowa

 •  obiekty noclegowe, 
 • obiekty gastronomiczne, 
 •  infrastruktura sportowo-rekreacyjna, 
 •   infrastruktura turystyki zdrowotnej, 
 •  infrastruktura kultury i rozrywki, transport turystyczny,
 •  organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne, 
 •  ekologiczne produkty,
 • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło, 
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Przedmiot Inwestycji Końcowej

 • budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży turystycznej i pokrewnej;
 • zakup nieruchomości: lokali i budynków niemieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub przeznaczonych na działalność gospodarczą w branży turystycznej i pokrewnej; 
 • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w branży turystycznej i pokrewnej;
 •  zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 •  zakup środków trwałych: np. maszyny, urządzenia, wyposażenia;
 • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami: środek transportu spełnia warunki dla ekologicznie czystego pojazdu, określone w art. 4 pkt 4 lit. a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009), 
 •  środek transportu fabrycznie nowy lub używany (nie więcej niż 5-cio letni), tj.: samochód z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczony do przewozu ładunków lub osób, 
 • w związku z prowadzaniem działalności turystycznej (na potrzeby imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów integracyjnych, transferu z lotniska do hotelu, wyjazdów firmowych, szkoleń, targów, konferencji, obozów, kolonii, zielonych szkół) i pokrewnej,
 •  Wnioskodawca nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarów, a nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów,
 •  kapitał obrotowy (max. 50% wartości jednostkowej pożyczki, bezpośrednio związany z realizowaną Inwestycją Końcową na którą ma zostać przyznane finansowanie)

UWAGA! Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe.
UWAGA! Maksymalny udział nakładów ponoszonych na zakup gruntu w całości wsparcia nie może wynieść więcej niż 10%.